Menu

Sekundární analýza výzkumu PISA 2015: The relationship between the age at first computer use and students‘ perceived competence and autonomy in ICT usage

10.9.2019 - Digitální technologie v každodenním životě a učení studentů (výzkum), Zprávy

Studie nazvaná The relationship between the age at first computer use and students‘ perceived competence and autonomy in ICT usage: A
mediation analysis vyšla v časopisu Computers & Education.

Jde o jeden z významných výsledků našeho výzkumu Digitální technologie v každodenním životě a učení studentů (2017-2019), který je podporován Grantovou agenturou ČR (číslo projektu 17-06152S).

Abstrakt:

Znalosti a schopnosti v oblasti využívání moderních ICT jsou dnes ve všech oblastech lidského života jeho nezbytnou součástí. Věk prvního kontaktu a užívání ICT dětmi přitom v posledních letech neustále klesá, což může mít významný vliv na rozvoj jejich digitální gramotnosti. Tato studie proto zkoumá vztah mezi věkem, ve kterém děti začínají využívat počítač, a mírou jejich vnímané kompetence a autonomie v používání ICT v patnácti letech. Zároveň je navržen multiple mediator model, v rámci kterého je zkoumaný vztah mediován mírou využíváním ICT, zájmem o ICT a míra, do jaké ICT součástí každodenních sociálních interakcí žáků. Model je následně testován na datech z 21 evropských zemí OECD. Výsledky šetření ukazují, že děti, které začínají používat počítač v pozdějším věku (po 7. roce života), vykazují významně nižší úroveň ICT kompetence i ICT autonomie v patnácti letech. Výsledky analýzy mediace pak naznačují, že na rozdíl od ostatních zkoumaných ICT-related proměnných se pro rozvoj ICT kompetence a autonomie jeví nevýznamné to, nakolik žáci využívají ICT v domácím prostředí pro školní účely či aktivity.