Menu

Výzkumný projekt zaměřený na digitální technologie v životě a učení studentů

9.1.2017 - Digitální technologie v každodenním životě a učení studentů (výzkum), Zprávy

Od ledna 2017 řešíme s kolegy nový výzkumný projekt, který je tentokrát zaměřen na digitální technologie v životě mládeže/studentů. Základní informace o projektu uvádím níže. Dílčí výsledky projektu budou zveřejňovány zde, ale budou zejména publikovány v odborných časopisech, prezentovány na konferencích v ČR i v zahraničí.

Název projektu:

Digitální technologie v každodenním životě a učení studentů

 

Doba řešení 2017-2019;

Donátor: Grantová agentura České republiky, číslo projektu 17-06152S

Cíle projektu

Cílem navrhovaného výzkumného projektu je prozkoumat a komplexně popsat, jakým způsobem vstupují digitální technologie do každodenního života a učení žáků, a to v různých kontextech a v různých prostředích. K naplnění cíle výzkumu využijeme jednak sekundární analýzu dat z mezinárodního výzkumu PISA 2015, jednak navazující kvalitativní výzkum, který bude založen na případových studiích a focus group.

Abstrakt

Projekt se zaměřuje na každodenní život a učení žáků, a to v různých kontextech a v různých prostředích. Výzkum bude založen na smíšeném výzkumném designu, který bude mít dvě fáze.

1) V první fázi provedeme sekundární analýzu dat získaných prostřednictvím žákovského a školního dotazníku mezinárodního výzkumu PISA 2015. Zde budeme hledat souvislosti mezi proměnnými týkajícími se využívání ICT ve škole a mimo školu, frekvencí jejich využívání, rodinným prostředím či charakteristikami žáků.

2) Na výsledky sekundární analýzy naváží focus group a případové studie, díky nimž získáme detailní vhled do každodenního života žáků, přičemž se zaměříme na to, jak vstupují digitální technologie do jejich formálního i informálního učení, jaký vliv má na využívání ICT rodina, vrstevníci a škola i jakou roli sehrávají v každodennosti žáků aktivity ve virtuálním prostředí. Výsledky výzkumu budou ukotveny v teoretickém rámci studia nových gramotností (new literacies studies), sociokulturních i sociohistorických teoriích učení.