Menu

Výzkumný projekt: Využití multimodální analytiky učení pro studium procesů seberegulovaného učení v systémech pro řízení výuky (2021-2024)

19.5.2021 - Zprávy

Abstrakt:

Projekt se zaměřuje na procesy a strategie seberegulovaného učení (SRL) vysokoškolských studentů při jejich studiu v systémech pro řízení výuky (LMS). Cílem projektu je prozkoumat a popsat procesy a strategie SRL uplatňované vysokoškolskými studenty v systémech typu LMS a vysvětlit rozdíly v procesech a strategiích seberegulace učení v závislosti na vzdělávacím kontextu a specifickém designu výukových aktivit a studijních materiálů v LMS. Výzkum staví na multimodálním přístupu ke sběru a analýze dat o učení studentů v LMS, přičemž jeho cílem je kombinovat různé techniky sběru dat pro zachycení různých modalit, skrze které může docházet k učení studentů v systémech typu LMS. Konkrétně budou v rámci projektu využívány následující čtyři typy dat: data o chování studentů v LMS (tzv. logy), data z dotazníků věnujících se různým dimenzím SRL, kvalitativní data zachycující obsah výukových aktivit a materiálů v LMS a data z experimentu zaměřeného na sledování očních pohybů studentů při studiu v LMS (eye-tracking). Z analytického hlediska budou hrát dominantní roli procesně orientované analytické techniky. Projekt přispěje k rozvoji a zdokonalení dosavadních výzkumných metod a teoretických modelů seberegulovaného učení v kontextu LMS.