Menu

Výzkumný projekt Informační a komunikační technologie v každodenní práci učitele (Research: Information and Communication Technologies in Everyday Work of Teachers, basic information)

28.8.2007 - ICT v práci učitele (výzkum)

Stěžejním tématem výzkumného projektu (podporováno GA ČR č. 406/06/1022, hlavní řešitel Mgr. J. Zounek, spoluřešitelky jsou mgr. K. Šeďová a doc. M. Rabušicová ) jsou informační a komunikační technologie (ICT) ve vztahu k učiteli a jeho každodenní práci v základní škole. ICT jsou zde chápány jako jeden z konstitutivních prvků společnosti znalostí a je zdůrazňován jejich pedagogický potenciál.

Ve shodě se strategickými liniemi české i evropské vzdělávací politiky předpokládáme, že ICT budou hrát stále významnější roli ve školním vzdělávání. Projekt si proto klade za cíl prozkoumat a popsat, zda a jakým způsobem vstupují informační a komunikační technologie do každodenní práce učitele, coby klíčového aktéra školního vzdělávání. Tento problém se budeme snažit uchopit procesuálně a to jednak na úrovni profesní biografie učitele, jednak na úrovni každodenních rozhodnutí o užití ICT, realizaci tohoto užití a jeho reflexe. Empirické šetření je rozvrženo do dvou fází. První fází bude kvalitativní explorace problému na bázi zakotvené teorie, druhou fázi bude tvořit kvantitativní testování hypotéz formulovaných jako výstup z první fáze. Projekt bude řešen v letech 2006 až 2008. Hlavním řešitelem je J. Zounek, spoluřešiteli jsou mgr. K. Šeďová a doc. M. Rabušicová.


Information and Communication Technologies in Everyday Work of TeachersThe central subject of the project being proposed are information and communication technologies (ICT) with respect to the teacher and her/his everyday work at basic schools. ICT are understood here as one of the constituting features of knowledge society and their pedagogic potential is emphasized. We assume in line with the strategic trends of the Czech and European educational policies that ICT will play an increasingly important role in school education. The project proposed therefore seeks to explore and describe whether and in which ways information and communication technologies become part of the everyday work of teachers as the key subjects in school education. We will approach the problem as a process, at the level of professional teacher biography and at the level of everyday decisions concerning the use of ICT, implementation of this use, and its reflection. The empirical survey is designed as a two-stage one. The first stage will involve qualitative exploration of the problem on the basis of grounded theory while the second stage will consist in quantitative testing of hypotheses formulated as an output of the first stage.