Menu

Výstupy z výzkumného projektu ICT a kultura školy

13.9.2005 - ICT a kultura školy (výzkum)

Z první fáze řešení projektu vzniklo několik výstupů. Prvním výstupem byl příspěvek na konferenci ČAPV (2003) „K roli ICT v klíčových oblastech fungování školy a její kultury“. Na konferenci Informační gramotnost – vědomosti a dovednosti pro život (pořadatel Pedagogické centrum Brno a Moravská zemská knihovna Brno) byly prezentovány dva příspěvky: „Webové stránky ve školním vzdělávání. K možnostem evaluace vzdělávacích webových stránek“ a „Role internetových školských portálů v podpoře práce rakouských škol.“
Ve druhé fázi řešení projektu vzniklo několik výstupů. Výsledkem teoretického studia problematiky ICT ve školním vzdělávání je přehledová studie „K problematice konvergence informačních a komunikačních technologií a školy“. Výsledky analýzy odborných pedagogických médií byly předneseny na konferenci Poškole 2004 (příspěvek „ICT v současné české škole pohledem vybraných médií“). Na konferenci České asociace pedagogického výzkumu v Ústí nad Labem v roce 2004 byly prezentovány výsledky předvýzkumu v příspěvku „ICT a kultura české školy – k předvýzkumné fázi výzkumného projektu“, na Evropské konferenci pedagogického výzkumu (ECER) pak byl přednesen příspěvek „ICT and the Czech School Culture: on the Preliminary Stage of a Research Project“. Na konferenci Informační gramotnost – vědomosti a dovednosti pro život (2004) jsem vystoupil s příspěvkem „Moderní technologie a školy. K některým aspektům implementace ICT do života škol a jejich kultury“. V rámci studia širšího kontextu začleňování ICT, zejména internetu a webových stránek, do života škol jsem vystoupil na konferenci Počítač ve škole 2004 s příspěvkem „K možnostem použití redakčního systému při vytváření (nejenom) webových stránek školy“. V roce 2005 byly publikovány nebo předneseny příspěvky na konferencích doma i v zahraničí, které referují o výsledcích empirického výzkumu. Mnohé z příspěvku vyšly později ve sbornících z daných konferencí. Všechny výsledky z výzkumu pak shrnula kniha ICT v životě základních škol. Praha, Triton, 2006.

Publikační výstupy v přehledu
(jde o výběr)

ZOUNEK, Jiří. K roli ICT v klíčových oblastech fungování školy a její kultury. In 11. konference ČAPV – Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání: Sborník referátů [CD-ROM]. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2003.

ZOUNEK, Jiří. Webové stránky ve školním vzdělávání. K možnostem evaluace vzdělávacích webových stránek. In Informační gramotnost. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně – Pedagogické centrum Brno, 2004. s. 65-74.

ZOUNEK, Jiří. Role internetových školských portálů v podpoře práce rakouských škol. In Informační gramotnost. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně – Pedagogické centrum Brno, 2004. s. 75-83.

ZOUNEK, Jiří. Informační technologie a kultura školy: hledání konvergence. In SPFFBU U 9 (2004). Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 111-126.

ZOUNEK, Jiří. K možnostem použití redakčního systému při vytváření (nejenom) webových stránek školy. In Počítač ve škole 2004. [CD-ROM]. Nové Město na Moravě: Gymnázium Vincence Makovského, 2004. (nestránkováno)

ZOUNEK, Jiří. ICT v současné české škole pohledem vybraných médií. In Poškole 2004. Sborník národní konference o počítačích ve škole. Lázně Sedmihorky: Mezinárodní organizační výbor Poškole, Jednota školských informatiků, 2004, s. 28-35.

ZOUNEK, Jiří. ICT a kultura české školy – k předvýzkumné fázi výzkumného projektu. In Profese učitele a současná společnost. [CD-ROM]. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2004.

ZOUNEK, Jiří. ICT and the Czech School Culture: on the Preliminary Stage of a Research Project. In European Conference on Educational Research, 22. – 25. September 2004, University of Crete, Rethymnon campus, Greece.

ZOUNEK, Jiří. Moderní technologie a školy. K některým aspektům implementace ICT do života škol a jejich kultury. Konference Informační gramotnost – vědomosti a dovednosti pro život. Brno: Moravská zemská knihovna, Pedagogické centrum Praha, 2. 12. 2004.

ZOUNEK, Jiří. Vývoj a proměna školy a ICT. In Poškole 2005. Sborník národní konference o počítačích ve škole. Monínec u Sedlce – Prčice: Mezinárodní organizační výbor Poškole, Jednota školských informatiků, 2005, s. 290-299.

ZOUNEK, Jiří. Podporují informační a komunikační technologie otevřenost školy? In Škola očami dnešného sveta, 29. – 30. června 2005, Katedra pedagogiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Slovensko.

ZOUNEK, Jiří. ICT and learning/teaching-friendly environment in Czech primary schools. In European Conference on Educational Research, 7. – 10. September 2005, University College Dublin, Ireland.

ZOUNEK, Jiří. ICT a prostředí podporující učení a vyučování v současné české škole. In Pedagogický výzkum: reflexe společenských potřeb a očekávání? Olomouc: Katedra pedagogiky s celoškolskou působností PF Univerzity Palackého, ČAPV, 2005, s. 362-365.