Menu

Úspěch naší knihy Normální život v nenormální době … podle Metodiky M17+ jsme dostali nejvyšší hodnocení!

2.10.2019 - Zprávy

V hodnocení vybraných výsledků realizovaném Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace prostřednictvím Odborných panelů … podle Metodiky M17+ dosáhla naše kniha Normální život v nenormální době: Základní školy a jejich učitelé (nejen) v období normalizace nejvyššího možného hodnocení! Jde tedy o „Výsledek na špičkové úrovni (world-leading), …“

Více informací zde.

Zajímavější jsou ale posudky, z nichž vybírám:

1. posudek:

Publikace je velmi kvalitním příspěvkem k doposud opomíjenému tématu v pedagogických vědách – k dějinám školství, vzdělávání, výchovy v druhé polovině 20. století v socialistickém Československu. Publikace zpracovává jasně vymezené téma,metodologicky uchopené jako analýza vzpomínek pamětníků (orální historie). Výzkum přináší plastický pohled na každodennost tehdejšího života v socialistické škole. …

2. posudek:

FR: L’ouvrage est extrêmement précieux, non seulement pour les chercheurs tchèques mais également pour les chercheurs à l’étranger dans la mesure où il aborde une thématique relativement peu étudiée jusqu’à présent. En effet, le point de vue des enseignants sur les évolutions sociales et politiques qu’a connues la République tchèque au cours du XXe siècle n’a pas été suffisamment exploré alors que le rôle de ces acteurs clés du système éducatif a été et reste déterminant. L’ouvrage est très agréable à lire en raison de la méthode de recherche qualitative/narrative choisie. La présence d’un index facilite le travail du chercheur et nous soulignons également la présence d’une bibliographie conséquente. Nous suggérons aux auteurs, du fait grand intérêt de la thématique abordée par l’ouvrage, d’envisager une traduction à destination du public international.

CZ: Kniha je nesmírně cenná nejen pro české výzkumné pracovníky, ale i pro výzkumné pracovníky v zahraničí, protože se zabývá tématem, které bylo doposud poměrně málo studováno. Názor učitelů na společenský a politický vývoj v České republice v průběhu dvacátého století nebyl dostatečně prozkoumán, zatímco role těchto klíčových aktérů vzdělávacím systému byla a je i nadále centrální. Kniha je velmi příjemná ke čtení díky zvolené metodě kvalitativního / narativního výzkumu. Přítomnost indexu usnadňuje práci výzkumného pracovníka a zároveň zdůrazňujeme, že bibliografie je konzistentní. Autorům navrhujeme, vzhledem k velkému zájmu tématu, kterým se kniha zabývá, zvážit překlad určený pro mezinárodní veřejnost.

3. posudek:

Jde o monografii, které spadá do historie pedagogiky, konkrétně do období normalizace na českých základních školách. Autorský tým zvolil téma, které je stále vnímáno odbornou veřejností jako „ožehavé“, protože se zpracovává složitou etapu domácích dějin. Ta prověřovala nejen odbornou stránku učitelů, ale také jejich morální postoje. Autoři se při zpracování opírali o dva zdroje: studium dokumentů a rozhovory s pamětníky. Orální historie je v této oblasti velmi cenným metodologickým přístupem. Publikace oslovila i zahraniční hodnotitelku …