Menu

Problematika ICT ve vzdělávání na stránkách českých odborných pedagogických časopisů v letech 1990-2012

21.9.2013 - Další výzkumné a rozvojové aktivity

Na XXI. konferenci České asociace pedagogického výzkumu jsme s kol. F. Tůmou z Pedagogické fakulty MU prezentovali příspěvek s názvem Problematika ICT ve vzdělávání na stránkách českých odborných pedagogických časopisů v letech 1990-2012.

Stručná anotace:

Cílem příspěvku bylo seznámit posluchače s vybranými výsledky mediální (obsahové) analýzy významných českých pedagogických periodik z pohledu jejich reflexe problematiky ICT ve vzdělávání. Média jsou totiž jedním z informačních kanálů, jehož prostřednictvím si mohou aktéři školního vzdělávání vytvářet představy o možnostech použití ICT ve škole, dále zprostředkovávají zprávy o politickém, společenském a ekonomickém kontextu implementace ICT do vzdělávání.

Odborná média také poskytují prostor pro teoretické diskuze a pro publikaci výsledků empirických výzkumů nebo výsledků různých rozvojových aktivit (projektů). Odrážejí tak stav poznání určité oblasti edukační reality. Studium médií či mediálních sdělení tak může výrazně přispět k pochopení procesu implementace ICT do vzdělávání. Do naší analýzy byla zahrnuta všechna čísla časopisů Orbis scholae, Pedagogika, Pedagogická orientace a Studia paedagogica vydaná v letech 1990–2012, tedy od počátku demokratického vývoje naší země prakticky do současnosti.

Pro výzkum byla využita metoda obsahové analýzy. Autoři se analýzou příspěvků snaží podat komplexní obraz, jaký utvářela česká odborná pedagogická média o ICT ve vzdělávání od roku 1990. Autoři tak např. v příspěvku prezentovali, kterým tématům ne/byla věnována pozornost nebo ukázali, jaké byly realizovány výzkumy a jejich metodologii.

Kompletní výsledky výzkumu budou publikovány v příštím roce v jednom z odborných českých časopisů.