Menu

Příspěvek na konferenci ČAPV 2007 – ICT v přípravě na výuku

9.10.2007 - ICT v práci učitele (výzkum)

 

Příspěvek představuje další výstup výzkumného projektu Informační a komunikační technologie v každodenní práci učitele (GA ČR, r. č. 406/06/1022). V příspěvku jsou prezentovány hlavní výsledky první fáze výzkumného projektu – kvalitativní analýzy hloubkových rozhovorů s učiteli základních škol. Autoři ukazují, jak učitelé vnímají proces zapojování ICT do vlastních pracovních činností – konkrétně do přípravy na výuku.

Citace: ZOUNEK, Jiří, ŠEĎOVÁ, Klára. ICT v přípravě na výuku. In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. [CD-ROM]. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007, s. 1-7. ISBN 978-80-7040-991-6.
***

Abstract

This paper presents the main results of the first stage of the research project – qualitative analysis of in-depth interviews with primary school teachers. The authors show how teachers perceive the process of integrating ICT into their work activities –specifically in lesson planning.

 

***

Ze závěru příspěvku:

„V našem příspěvku jsme se snažili odpovědět na otázku, zda a jakým způsobem vstupují ICT do přípravy učitelů na výuku. Výsledky naznačují, že ICT se projevují hned v několika poměrně odlišných oblastech. Zdaleka přitom nejde jenom o čistě technické či technologické otázky přípravy na výuku, i když ani ty nejsou a nemohou být opomíjeny. Škola je stále místem přípravy učitelů, ale ti využívají i možnosti pracovat doma a mají k tomu významné důvody, které nazýváme souhrnně „pohodlí“. ICT sehrávají v přípravě na výuku důležité role, ale vstupují také do způsobů přípravy. Zajímavé je sledovat, jaké mají učitelé důvody k zapojení ICT do přípravy na výuku. Jeden ze způsobů využití ICT – editace – má poněkud specifické postavení. Editace je svým způsobem nad všemi ostatními kategoriemi a zároveň je jejich nedílnou a relativně významnou součástí – je spojena s procesem tvoření v širokém slova smyslu. Nejde tedy o pouhé „psaní textů“, ale je to součást tvůrčího procesu učitele během přípravy, kdy se stávají ICT dobrým nástrojem i pomocníkem.“