Menu

Vystoupení na European Social Science History conference ve Valencii: Životní příběh učitele v socialistickém Československu

27.2.2016 - Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství (výzkum), Zprávy

Koncem března a začátkem dubna 2016 se koná evropská konference zaměřená na dějiny sociálních věd (více zde). V rámci orálně-historické sítě budeme prezentovat příspěvek s názvem Life Story of a Teacher in Socialist Czechoslovakia. At an Intersection of Oral History, Life History and Traditional History Sources. Více informací o příspěvku zde.

Jde o další dílčí výstup z našeho vědeckého projektu Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství (projekt je podporován Grantovou agenturou České republiky, č. projektu GA14-05926S).

Abstrakt

Životní příběh učitele v socialistickém Československu. Mezi orální historií, life history a tradičními historickými prameny

Na konferenci ve Vídni v roce 2014 jsme prezentovali první výsledky našeho projektu Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství (Everyday life of basic schools in the normalization period as seen by teachers. Applying oral history to research in history of contemporary education). Zaměřili jsme se na metodologii projektu a první dílčí výsledky (z prvních orálně-historických rozhovorů). Již tehdy jsme zmiňovali názor některých autorů, že studium životopisů a životních příběhů je mnohdy takřka jedinou možností, jak lze empiricky poznat důležité charakteristiky bývalých komunistických společností, tedy i vzdělávání a školství. V našem výzkumu se zatím potvrzuje, že je tomu skutečně tak, protože dostupnost psaných pramenů v archívech je velmi omezená, což je dáno legislativními podmínkami i nezpracovanými archívními fondy. Náš výzkum je založen na metodě orální historie, ale ukazuje se nám stále zřetelněji, že je velmi přínosné kombinovat orální-historii s přístupy life history, konkrétně pak výzkumem životních příběhů učitelů. Opíráme se o české výzkumy, ale také o práce I. Goodsona (2012; 2014) zaměřené na výzkum učitele, jeho profesního života i na promýšlení role narativní teorie. Výzkum životních či profesních příběhů učitelů představuje jedinečný vhled do osobního i profesního života učitele včetně sociálního a politického kontextu. Goodson (2014) dokonce tvrdí, že podcenění této perspektivy, tedy životní a profesní zkušenosti učitelů může být např. příčinou neúspěchu školských reforem.

Jedním z cílů příspěvku je popsat a vysvětlit dostupnost a informační hodnotu zdrojů poznání minulosti základního školství v Československu v letech 1969-1989. Hlavním cílem je ovšem ukázat možnosti propojení orální historie a přístupu life history při výzkumu soudobého školství a rovněž ukázat význam teoretického ukotvení výzkumu životních příběhů učitelů. Teoretické ukotvení životního příběhu (včetně kombinování výzkumných metod) brání mimo jiné zjednodušením nebo nahodilému vybírání informací z příběhů učitelů, což je zásadní otázka zejména pro výzkum období komunismu a socialistického školství. V poslední části příspěvku budou autoři dokumentovat své přístupy a nálezy na vybraných ukázkách z vlastního výzkumu.

Zdroje (příklady):

Goodson, I. F. (2012). Developing Narrative Theory: Life Histories and Personal Representation. New York: Routledge.

Goodson, I. F. (2014). Investigating the life and work of teachers. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 2(2), 28–47 .