Menu

Příběh učitele v socialistickém Československu

21.3.2018 - Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství (výzkum)

The English version of the text follows the Czech version.

Další výstup z našeho výzkumu socialistického školství vychází v časopisu Orbis Scholae.

Autoři: Jiří Zounek, Dana Knotová, Michal Šimáně

Abstrakt

Studie představuje životní příběh učitele, který většinu svého života prožil v době komunismu, přičemž během své učitelské kariéry vyučoval na několika školách a dožil se i pádu komunistického režimu v roce 1989. Výzkum je založen na biografické metodě, ale využili jsme rovněž rozhovory s kolegy a žáky učitele, studovali jsme rovněž relevantní archívní dokumenty i další sekundární zdroje. Životní příběh učitele přinesl poznatky nejenom o každodenním životě škol a učitelské profesi, ale také o školství v době nastupující komunistické diktatury. Náš výzkum rovněž ukázal, že (náhlá) úmrtí pamětníků mohou výrazně ovlivnit využití biografické metody. Na základě našeho výzkumu se domníváme, že studium životních příběhů učitelů má velký potenciál nejen odhalovat nové poznatky o životě a profesi učitele v totalitní společnosti, ale také to, jaká byla každodenní realita komunistického režimu i tehdejšího školství.

Celý text zde.

Just published – a new study based on our historical research: full text.

Abstract:

This study is a reconstruction of the life history of a teacher who lived most of his life in the communist era, teaching at several schools, and lived to witness the fall of the communist regime in 1989. The research is based on the biographic method but we have also drawn on interviews with colleagues and pupils of the teacher, studied relevant archive documents, school yearbooks and other secondary sources. The life history of the teacher presents information not only on everyday life of schools and the teaching profession but also on education during the rise of the communist dictatorship. Our research also revealed that (sudden) deaths of witnesses of certain events may have a significant effect of the applicability of the biographic method. The research leads us to believe that studying life stories of teachers holds a great potential for uncovering new information on lives and teachers in totalitarian society but also the everyday reality of the communist regime and the education of the period.