Menu

On Teaching in Socialist Czechoslovakia Through the Perspective of Contemporaries / Cesta k učitelství v socialistickém Československu pohledem pamětníků

15.11.2016 - Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství (výzkum), Zprávy

Studie publikovaná ve Studia paedagogica.

Zounek, J., Šimáně, M., & Knotová, D. (2016). Cesta k učitelství v socialistickém Československu pohledem pamětníků. Studia Paedagogica, 21(3), 131–159. doi:http://dx.doi.org/10.5817/SP2016-3-7

Autoři se ve své studii zaměřují na učitele základních škol a jejich cestu k profesi učitele v socialistickém Československu. Jejím hlavním cílem je prohloubení a doplnění dosavadních poznatků o studiu učitelství. V textu autoři odpovídají na tři otázky: Co předcházelo studiu učitelství? Jak učitelé reflektují svoji pregraduální přípravu? Jak se promítla do jejich studia tehdejší ideologie? Hlavní metodou sběru dat byla metoda orální historie a rovněž studium archívních pramenů či legislativních dokumentů. Autoři popisují a vysvětlují motivaci ke studiu učitelství, ale také různé podoby přijímání ke studiu i důvody k nepřijetí. V další části jsou vysvětleny některé konkrétní dopady mnoha nepromyšlených reforem na studium učitelů, dále je popsána problematika praxí i tzv. ideologická výchova.

Abstract

The authors focus on primary school teachers and their journey to the teaching profession in socialist Czechoslovakia in this contribution. The main objective of this article is to deepen our knowledge about the teachers education. The authors answer three questions in this text: What preceded the study of teaching? How teachers reflect their undergraduate training? How is reflected socialist ideology in their studies? The main method of data collection was oral history method as well as the study of archival sources and legislative documents. The authors describe and explain teachers motivation to study of teaching, but also various forms of admissions to studies and the reasons for rejection. The next part of text explains some of the specific impacts of many unpremeditated reforms on teacher education, further authors describe the issue of teachers practices and so-called ideological education.