Menu

Nový projekt v roce 2008 – Vytvoření předmětu E-learning jako inovace studia na ÚPV FF MU

25.1.2008 - Další výzkumné a rozvojové aktivity, Informace pro studenty

Cílem projektu (podporován FRVŠ, číslo projektu 1150 F5 b) je vytvoření a zavedení předmětu E-learning do kurikula navazujícího magisterského studia oborů Pedagogika a Sociální pedagogika a poradenství na FF MU. Implementace tohoto předmětu reflektuje jednak rozvoj informačních a komunikačních technologií (ICT) v poslední době, ale zejména trendy začleňování ICT do vzdělávání na vysokých školách. Předmět výrazně rozšíří kompetence studentů v oblasti práce s moderními prostředky ICT, ale posílí rovněž jejich znalosti v oblasti pedagogické teorie a výzkumu, resp. školské politiky. Nabyté znalosti a dovednosti budou moci studenti využívat nejenom pro rozvoj svého vlastního potenciálu, ale zejména v kontextu své činnosti v různých vzdělávacích institucích.

Inovativnost předmětu spočívá ve dvou hlavních aspektech. První je založena na relativně omplexním teoretickém studiu problematiky e-learningu z mnoha pohledů (např. pedagogické teorie a výzkum, cíle školské politiky v ČR i v zahraničí, psychologické a sociologické pohledy na e-learning aj.). Druhý aspekt pak spočívá v nově pojaté roli studentů. Ti nebudou pouze pasivními „příjemci“ znalostí, ale budou spolutvůrci předmětu. Na základě svých znalostí a dovedností budou společně (ve spolupráci s vyučujícím) vytvářet vlastní kurz o e-learningu, který bude využívat adekvátní prostředky ICT (např. elektronické výukové prostředí Moodle, Informační systém Masarykovy univerzity, webové stránky, datové klady na internetu, výukové objekty apod.). Nedílnou součástí výuky předmětu bude návrh a tvorba multimediálních výukových materiálů. Studenti se tak budou učit „o e-learningu e-learningem“. Výsledkem tedy budou dva kurzy – jeden studijní, druhý vytvořený studenty, který bude mít obdobný obsah, ale bude mít odlišnou podobu. Tento kurz bude moci být nabídnut studentům jiných oborů jako studijní kurz vhodný k základnímu seznámení s klíčovými principy e-learningu.

Výuka předmětu E-learning bude vedena podle didaktických principů a teorií, které reflektují možnosti využití e-learningu ve vzdělávání, tj. sdílení vědomostí prostřednictvím internetu, spolupráce po síti, vyhledávání a zpracování informací v elektronické podobě, personalizace služeb internetu, kombinace tištěných a elektronických výukových materiálů, vyučující v roli tutora nebo člena týmu aj. K tomu rovněž patří využívání adekvátních (mobilních) technologií k tvorbě, ukládání a distribuci výukového obsahu.