Menu

Studie: Jak zkoumat ICT v každodenní práci učitele aneb videostudie jako kvalitativní metoda (How to study ICT in everyday work of teachers or video study as a qualitative method)

9.5.2008 - ICT v práci učitele (výzkum)

Příspěvek sumarizuje základní metodologické obrysy výzkumného projektu Informační a komunikační technologie v každodenní práci učitele, na němž autoři aktuálně pracují. Snaží se ukázat, zda a jakým způsobem je videostudie jako metoda sběru dat využitelná v kvalitativním výzkumném designu. Diskutuje se zde rovněž užitečnost propojení dat z videostudie s daty z hloubkových rozhovorů pro dosažení komplexnější perspektivy při zkoumání edukační reality. Zároveň se předkládá k nahlédnutí analytický postup při práci se získanými daty.

Citace: ZOUNEK, Jiří, ŠEĎOVÁ, Klára. Jak zkoumat ICT v každodenní práci učitele aneb videostudie jako kvalitativní metoda. Orbis scholae, 2008, roč. 2, č. 1, s. 137-148. ISSN 1802-4637.

****
Abstract

The paper summarizes the methodological design of a research project the authors have currently been involved in, called Information and Communication Technologies in Everyday Work of Teachers. The aim of the paper is to show whether and in which ways video study can be useful as a method of data collection in qualitative research designs. The usefulness of linking video study data with data from in-depth interviews in order to achieve a more comprehensive point of view while exploring the education reality is also discussed. The analytical procedure used when processing the collected data is outlined, too.