Menu

Studie: ICT v rukou českých učitelů (ICT in the Hands of Czech Teachers) – časopis Pedagogika č. 1/2009

6.5.2009 - ICT v práci učitele (výzkum)

Studie představuje jeden z klíčových výstupů výzkumného projektu ICT v každodenní práci učitele (výzkum je podporován Grantovou agenturou ČR, grant č. 406/06/1022). Empirické šetření, které tvoří jádro tohoto projektu, je navrženo jako kvalitativně kvantitativní a je rozloženo do dvou základních fází. První fáze je kvalitativní, cílem je induktivně vytvořit komplexní obraz sledovaného fenoménu. Druhá fáze je kvantitativní, základním nástrojem je dotazníkové šetření mezi učiteli základních škol v jednom kraji České republiky. Ve studii se autoři zaměřují na jedno z témat, které se v kvalitativní fázi výzkumu vynořilo jako klíčové: na didaktickou funkci, kterou ICT (Information and Communication Technologies) ve vyučování plní, a na efekty, které užití technologií v didaktické rovině vyvolává. Ve svých analýzách pak autoři využívají data ze souboru 14 hloubkových rozhovorů s učiteli a 21 videostudií vyučovacích hodin realizovaných na třech různých školách. Oba typy dat byly analyzovány pomocí softwaru pro analýzu kvalitativních dat Atlas.ti 5.0. Naše data ukazují, že respondenti pracují s ICT různými způsoby. V textu je představena a popsána originální typologie výukových použití ICT. V dalších částech studie autoři pojednávají o efektech didaktického použití ICT. Technologie poskytují učiteli nebývalou míru autonomie, učitel může např. vytvářet vlastní výukové materiály. V opačném případě technologie zcela determinují obsah hodiny, vyloží látku, vyzkouší žáky a nabídnou jim i oddechové aktivity. V poslední části textu vysvětlují autoři proměny role učitele (popsány jsou nové role učitele jako partnera a mediátora) a sociální dynamiku ve třídě (formy vztahů, které vznikají mezi žáky), v níž jsou použity prostředky ICT.

***

The study represents one of the key ouputs of the research project „Information and Communication Technologies in Everyday Work of Teachers“ (Czech Science Foundation, Ref. No. 406/06/1022). The empirical survey which forms the core of this project is designed as qualitatively quantitative and is divided into two basic phases. The first phase is qualitative, with the aim of inductively creating a comprehensive picture of the phenomenon under investigation. The second phase is quantitative, its basic instrument being a questionnaire survey of teachers at basic (elementary) schools in one region of the Czech Republic. In the article the authors focus on one of the themes that emerged as crucial in the qualitative phase of the research: the didactic function that ICT fulfils in teaching, and the effects that the use of the technology produces at the didactic level. In their analyses the authors then use data from the set of 14 in-depth interviews with the teachers and 2 video-studies of lessons made at three different schools. Both types of data were analysed using Atlas.ti software for the analysis of qualitative data. Data shows that respondents work with ICT in various different ways. An original typology of educational uses of ICT is presented and described in the text. In further parts of the article the authors consider the effects of the didactic use of ICT. The technologies concerned can provide the teacher with an unprecedented degree of autonomy – for example the teacher can create his own teachinf materials. On the other hand the technology can entirely determine the content of lesson – interpreting the material, testing the pupils and even offering them „breathing space“ activities. In the final section of the text the authors explain changes in the role of the teachers (described as the new role of the teacher as partner and mediator) and in the social dynamics (the forms of relations developing among the pupils) in classes where ICT are used.