Menu

Kniha – ICT v životě základních škol (2006)

22.12.2006 - ICT a kultura školy (výzkum), Moje knihy (My Books)

V nakladatelství Triton vyšla moje kniha nazvaná ICT v životě základních škol.

Základní informaci o obsahu knihy poskytuje její Úvod, z něhož vybírám:

V posledních letech prošla naše společnost, tedy i školství, mnoha významnými změnami. Oblast informačních a komunikačních technologií (ICT) je v současnosti jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí, která sehrává v životě škol velmi důležitou roli.
ICT zasahují do všech oblastí fungování škol od výuky až po komunikaci ve škole či její řízení. Mají tak potenciál ovlivňovat klíčový fenomén života školy, kterým je kultura školy. O kultuře školy se hovoří ve spojitosti s reformou vzdělávání, pedagogickými inovacemi, autonomií i rozvojem škol.
V této publikaci se zabývám problematikou informačních a komunikačních technologií a kulturou školy. Zaměřuji se na vliv ICT na kulturu školy v jejích hlavních oblastech a projevech. Hledám přitom odpovědi zejména na to, v jakých oblastech chodu školy a její kultury se ICT výrazně projevují, jaký pozitivní potenciál skýtají informační a komunikační technologie pro rozvoj kultury školy, co lze vnímat jako nenaplněné možnosti implementace ICT do kultury školy a konečně, zda může zavádění informačních a komunikačních technologií zpomalit či brzdit rozvoj kultury školy.
Publikace je výsledkem tříletého výzkumu s názvem Informační a komunikační technologie a kultura školy, který jsem realizoval v letech 2003 až 2005 s podporou Grantové agentury České republiky.
V úvodní kapitole knihy nahlížím vztah ICT a školy ze tří perspektiv: z perspektivy vzdělávací politiky, školního prostředí a z perspektivy využití samotných prostředků ICT ve školním prostředí. Za klíčovou perspektivu mého výzkumu lze považovat právě školní prostředí, kde se musejí prolínat základní ideje, principy i aktivity všech zmíněných perspektiv. Stěžejním konceptem se zde stává konvergence, smysluplné propojení světa ICT, vzdělávací politiky a školy.
Další kapitola obsahuje výsledky analýzy mediálních sdělení, které v dnešním medializovaném světě mají moc měnit vnímání, postoje a názory lidí, jež se pak projevují v jejich každodenní činnosti. Kapitola přináší zprávu o tom, jak odborná pedagogická média reflektovala na svých stránkách problematiku ICT ve školním prostředí.
Stěžejní část knihy přináší výsledky získané pomocí empirického výzkumu. Postupně se zabývám hlavními oblastmi chodu dnešní české základní školy, které jsou ICT ovlivňovány nejvýznamněji. Věnuji se řízení školy, otevřenosti školy, prostředí podporujícímu vyučování a učení, vývoji a proměně školy a budoucnosti (vizi) školy. V jednotlivých kapitolách analyzuji vztah ICT k dané oblasti chodu školy, ale všímám si také toho, co získané nálezy mohou vypovídat o procesech a jevech, jež formují kulturu školy v našem prostředí. Při vědomí toho, že kultura školy je jedinečný a specifický fenomén, jsem se v závěrečné části přesunul od obecné roviny zkoumání do roviny konkrétní školy. V poslední kapitole se tak zaměřuji na hlubší a detailnější zkoumání ICT v životě jedné základní školy.
Doufám, že kniha přinese zajímavé poznatky všem těm, kteří se setkávají s problematikou ICT ve školním prostředí, ať už v rovině teoretické, výzkumné či v rovině školské politiky. V neposlední řadě pak těm, kteří se snaží rozvíjet vlastní školu (také) pomocí informačních a komunikačních technologií.

Klíčová slova: ICT, základní škola, ředitelé, výzkum, vyučování, učení, média