Menu

Informační a komunikační technologie a kultura školy

13.12.2005 - ICT a kultura školy (výzkum)

Informační a komunikační technologie a kultura školy. K roli informačních a komunikačních technologií v rozvoji kultury české školy.
(grant č. 406/03/P119, Grantová agentura České republiky, řešitel Jiří Zounek)

Obecná charakteristika projektu

Projekt se zaměřuje na vztah informačních a komunikačních technologií a kultury školy. Rozpracovává zejména problematiku vlivu informačních technologií na kulturu české školy v jejích hlavních oblastech a projevech. Projekt se snaží identifikovat, jakou roli sehrávají informační technologie v současné české škole a její kultuře, v rozvoji kultury české školy, jaký potenciál mají informační technologie pro rozvoj kultury školy a zda je možné identifikovat jejich negativní dopady na rozvoj kultury školy. Projekt Informační a komunikační technologie a kultura školy navazuje na nosný projekt Kultura české školy a strategie jejího rozvoje (GAČR č. 406/01/1078, hlavní řešitel Milan Pol), který je zaměřen na poznání kultury české školy jako celku, vnitřních podmínek její přeměny, vnějších podmínek účinné podpory škol a na strategie rozvoje kultury školy. Výzkumný projekt Informační a komunikační technologie a kultura školy vychází z poněkud jiných východisek než nosný projekt a rozšiřuje tím jeho východiskovou základnu. Výchozím bodem zde není jen kultura školy, ale také informační a komunikační technologie ve vztahu k rozvoji stěžejních oblastí fungování školy a její kultury.

Cíle projektu

Na základě poznaných potřeb škol a teoretického studia problematiky budou pro školy a širší školskou politiku vyvozena doporučení, která se zaměří nejen na rovinu konkrétní školy, ale obsáhnou všechny relevantní subjekty školského systému včetně širšího okolí školy.