Menu

Dějiny socialistického školství: terra inkognita historicko-pedagogického výzkumu? K problematice zdrojů poznání minulosti

19.8.2015 - Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství (výzkum), Zprávy

V časopisu Pedagogická orientace nám vyšla studie, která se zabývá historicko-pedagogickým výzkumem v oblasti soudobých dějin školství – více zde.

We have published a study in Pedagogická orientace (Czech educational journal) titled The history of socialist education: terra incognita of historical-pedagogical research? To the issue of the sources of the pastsee more.

Citace studie/Bibliographic reference: Zounek, J., Šimáně, M., & Knotová, D. (2015). Dějiny socialistického školství: terra inkognita historicko pedagogického výzkumu? K problematice zdrojů poznání minulosti. Pedagogická orientace, 25(3), 319–344.

Anotace:

Příspěvek se zaměřuje na problematiku zdrojů poznání minulosti při studiu dějin socialistického školství v Československu. Autoři si položili otázku, jaké zdroje má historik pedagogiky k dispozici, pokud se rozhodne zkoumat soudobé dějiny školství. Tuto otázku se přitom snaží sledovat zejména v souvislosti se základním školstvím v bývalém Jihomoravském kraji v letech 1969–1989. V první části textu autoři představují své schéma dělení zdrojů. V následujících částech jednotlivé typy zdrojů (historické prameny, odborné publikace, pomocné zdroje a literatura) detailně rozebírají a doplňují konkrétními příklady. Příspěvek upozorňuje, že zdrojů k poznání dějin socialistického školství je poměrně velké množství. Bohužel doposud známé a dostupné zdroje pokrývají pouze některé části života škol či aktérů školního života. Zejména nezpracované archivní fondy představují poměrně zásadní limitující faktor v rozvoji historicko-pedagogického bádání. Na druhou stranu existuje celá řada odborné literatury a výsledky výzkumů z jiných oblastí historiografie, které mohou přispět k poznání soudobých dějin školství jak na národní, tak na regionální úrovni. To znamená, že historicko-pedagogický výzkum může stavět na poznatcích jiných oborů.

Abstract

This paper focuses on revising the sources of the past for studying the history of socialist education in Czechoslovakia. The authors asked themselves what sources are available for historian of education, if he decides to examine contemporary history of education. This question is important especially in the context of primary education in the former South Moravian Region in 1969–1989. In the first part of the text, the authors present their scheme of partition of sources. In the following sections, the various types of sources (historical sources, professional publications, auxiliary sources and literature) are discussed in detail and complemented by concrete examples. The paper draws attention to the fact that there is relatively large amount of sources for getting knowledge about the history of socialist education. Unfortunately, sources which are available and acknowledged up until the present cover only some parts of school life and school life actors. On the other hand, there is a lot of scientific literature and research results from other areas of historiography, which may contribute to the understanding of contemporary history of education at both the national and regional level. This means that the historical-educational research can build on the knowledge of other disciplines.