Menu

Analytika učení: nový přístup ke zkoumání učení (nejen) ve virtuálním prostředí

25.10.2016 - Další výzkumné a rozvojové aktivity, Zprávy

Náš příspěvek k metodologii výzkumu učení ve virtuálním prostředí a současně výzva k následným výzkumům…

Abstrakt:

Cílem studie je představit a popsat nově se formující výzkumnou oblast označovanou jako analytika učení (learning analytics), která se zaměřuje na využití kvantitativních metod v rámci výzkumu učení (převážně) ve virtuálním prostředí. V první části příspěvku se věnujeme historických kořenům analytiky ve vzdělávání a mapujeme různé inspirační zdroje, ze kterých analytika učení jakožto svébytná oblast výzkumů vychází a čerpá. Dáváme analytiku učení do souvislosti s příbuznými výzkumnými oblasti v kontextu výzkumů technologiemi podporovaného učení (technology enhanced learning). Druhá část studie se zaměřuje na samotné vymezení analytiky učení a zpřesnění pojmů. Zároveň přibližuje a srovnává některé z užívaných konceptů (úrovně analytiky ve vzdělávání, proces analytiky učení). Třetí část prezentuje hlavní výzkumné směry analytiky učení, které lze identifikovat v doposud publikovaných odborných zdrojích.

Abstract:
The aim of this study is to present and describe an emerging research area known as learning analytics. This research area focuses on the use of quantitative methods in research on learning and teaching especially in virtual environments. In the first part of the paper we discuss the historical roots of analytics in education and we identify various sources of its inspiration. Also, we put learning analytics into context with related research areas in the field of technology enhanced learning. The second part of the study focuses on the definition of learning analytics and clarification of concepts and terms. At the same time, the paper describes and compares some of the main concepts used in the field (macro, meso and micro-levels of analytics in education, learning analytics process). The third part of the study presents the main research directions within the field of learning analytics that were identified in the relevant existing literature.

Full text: pdf (Czech)

Citace:Juhaňák, L., & Zounek, J. (2016). Analytika učení: nový přístup ke zkoumání učení (nejen) ve virtuálním prostředí.Pedagogická orientace, 26(3), 560–583.