Menu

Výzkumný projekt Informační a komunikační technologie v každodenní práci učitele – dílčí výstupy (2006) Research: ICT in Everyday Work of Teachers (information about outputs – 2006)

26.10.2006 - ICT v práci učitele (výzkum)

Prvním dílčím výstupem výzkumného projektu Informační a komunikační technologie v každodenní práci učitele je konferenční příspěvek s názvem ICT očima učitelů, který byl přednesen na konferenci ČAPV, dne 5. 9. 2006 v Plzni.

ICT očima učitelů

Citace: ŠEĎOVÁ, Klára, ZOUNEK, Jiří. ICT očima učitelů. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. [CD-ROM]. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006, s. 1-10. ISBN 80-7043-483-X.

Abstrakt
Příspěvek je jedním z prvních výstupů výzkumného projektu Informační a komunikační technologie v každodenní práci učitele (GA ČR, r. č. 406/06/1022). Text představuje první pracovní skicu, která se věnuje jednomu z nejnápadnějších momentů, které se vynořily v průběhu iniciálních analýz a sice různorodosti způsobů, jimiž učitelé při své práci ICT využívají a jejich vazbě na celkový styl práce učitele, jeho přesvědčení a osobní zvláštnosti.

ICT from point of view of teachers

Abstract
The paper is one of the first outputs of research project “Information and Communication Technologies in Everyday Work of Teachers” (Czech Science Foundation, ref. no. 406/06/1022). The text is a attempt to deal with one of the most prominent issues that have surfaced in the course of initial analyses, namely the variety of ways in which teachers use ICT in their work and their links to the overall style of work of the particular teacher, her/his beliefs and specific individual features.

________________________________________________________________________________________________

Dalším výstupem výzkumného projektu je příspěvek „V tahu nebo pod tlakem? Motivy vedoucí k užívání ICT v práci učitele“, který byl přednesen na mezinárodní konferenci nazvané Fórum o premenách školy v 21. storočí (7. – 8. 12. 2006, Velké Bílovice).

V tahu nebo pod tlakem? Motivy vedoucí k užívání ICT v práci učitele

Abstrakt
Na základě kvalitativní analýzy hloubkových rozhovorů s učiteli základních škol se v příspěvku řeší otázka, jaké motivy vedou učitele k tomu, že začleňují informační a komunikační technologie do svých výukových a obecně pracovních strategií. Rozlišujeme přitom mezi situací tlaku – tedy situací, kdy je na učitele zvnějšku uvalován požadavek používat ICT, a situací tahu – tedy situací, kdy je používání ICT samotnými učiteli vnímáno jako příležitost, která je nějakým způsobem přitahuje a vtahuje.

Push or pull? Motivation to ICT use in teacher work

Abstract
The authors of the paper use the results of an analysis of in-depth interviews with primary-school teachers to identify the different kinds of motivation making teachers integrate information and communication technologies in their teaching strategies and work strategies in general. They distinguish between “push situations”, when the requirement to use ICT is imposed upon teachers from outside, and “pull situations”, when teachers themselves regard ICT use as an opportunity which attracts them and draws them in.
Key words: ICT, teachers, school

________________________________________________________________________________________________

E-learning a vzdělávání. Několik pohledů na problematiku e-learningu (vyšlo v časopisu Pedagogika)

Citace: Zounek, Jiří. E-learning a vzdělávání. Několik pohledů na problematiku e-learningu. Pedagogika, 2006, roč. LVI, č. 4. s. 335-347 ISSN 0031-3815

Abstrakt
Studie se zabývá problematikou e-learningu, kterou nahlíží z několika perspektiv. Pozornost je věnována jak východiskům e-learningu – oblasti pedagogicko-didaktické a oblasti technologické, tak i vymezení dvou klíčových pojmů – e-learning a blended learning. Zmíněna je rovněž oblast školské politiky na národní i mezinárodní úrovni, protože ta vytváří široký rámec nejenom pro současné aktivity, ale i pro budoucí rozvoj e-learningu. Na silné a slabé stránky e-learningu se orientuje poslední část, která naznačuje možné cesty rozvoje i případné bariéry v používání ICT ve vzdělávání. V rámci studie je rovněž poukazováno na některé možné oblasti pedagogického výzkumu.

Klíčová slova: e-learning, blended learning, ICT, teorie, školská politika, učení, výzkum

E-learning and Education. Some views on the theme of e-learning

Abstract
The article is concerned with the theme of e-learning, which it approaches from a number of different perspectives. It considers both the starting-points of e-learning – the educational-didactic field and the technological field, and the definition of the two key terms – e-learning and blended learning. It also looks at educational policy at the national and international level, because it is that creates the broad framework not only for current activities but also for the future development of e-learning. The final section deals with the strong and weak sides of e-learning, indicating potential barriers to the use of ICT in education. The article likewise refers to several possible fields of educational research.

Key words: e-learning, blended, learning, education, learning theory, policy, research