Menu

Vystoupení na konferenci s názvem Oral history in Central-Eastern Europe: current research areas, challenges and specificity

15.9.2015 - Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství (výzkum), Zprávy

Ve dnech 17. a 18. 9. 2015 jsem se zúčastnil s kolegy mezinárodní konference s názvem Oral history in Central-Eastern Europe: current research areas, challenges and specificity, která se konala v polské Lodži.

Název našeho příspěvku byl Oral history in researching socialist education in the Czech Republic

Abstract:

The study of history of education and schooling in the Czech Republic is a research area with a relatively long and rich tradition, but, paradoxically, 1989 ushered an attenuation of interest in historical topics (contemporary history of education and socialist education are not researched at all) and methodology of research in history of education is not being developed at all.

The paper thus focuses on one of the new methodological areas, namely the use of oral history in researching socialist education in the Czech Republic. The authors will present the potential uses of oral history and will discuss links to other methods and approaches (life story, visual history). Methodological issues are among the key topics of the research project called Everyday life of basic schools in the normalization period as seen by teachers. Applying oral history of research in history of contemporary education (no. 14-05926S, supported by the Czech Science Foundation) being undertaken by the authors of this paper.

The authors of this paper also work with archival resources. The paper will, for this reason, put special emphasis on availability of resources relevant to socialist education – in which the archives abound, a fact of key importance for research in this topic. The authors have established by research that archival resources covering the recent period have not been processed yet and are, in consequence, not available in practice. Oral history then provides one of the few opportunities to explore socialist schooling. This is why it is not only necessary to develop the method as such (considering specifics of education research) but also to employ knowledge obtained through qualitative education research. The authors will present some methodological inspirations and document them using examples from their original research.

Abstrakt:

Studium dějin pedagogiky a školství má v České republice poměrně dlouhou a bohatou tradici, ovšem po roce 1989 dochází paradoxně k útlumu zájmu o historická témata (soudobé dějiny školství či socialistické školství se nezkoumají vůbec) a prakticky vůbec se nerozvíjí metodologie historicko-pedagogického výzkumu.

Autoři se tedy ve svém příspěvku zaměřují na jedno z nových metodologických témat, kterým je využití metody orální historie ve výzkumu socialistického školství v ČR. Autoři budou v příspěvku prezentovat nejen možnosti využití orální historie, ale ukáží také souvislosti s jinými metodami či přístupy (life story, visual history). Metodologické otázky jsou jedním z klíčových témat výzkumného projektu s názvem Everyday life of basic schools in the normalization period as seen by teachers. Applying oral history to research in history of contemporary education (the project has been supported by the Czech Science Foundation, no. 14-05926S), jehož jsou autoři příspěvku řešiteli.

V rámci svého výzkumu využívají autoři rovněž archívní materiály. Zvláštní důraz proto bude v příspěvku kladen na otázku dostupnosti pramenů k socialistickému školství, která výrazně ovlivňuje možnosti výzkumu tohoto tématu (a kterých je v archívech obrovské množství). Autoři v rámci svého výzkumu zjistili, že archívní prameny pro nejnovější období nejsou dosud zpracované a tudíž prakticky nedostupné. Orální historie se tak mnohdy stává takřka jedinou možností, jak empiricky zkoumat socialistické školství. Je proto nutné rozvíjet nejenom samotnou metodu (s ohledem na specifika školské tématiky), ale využívat také poznatky z kvalitativně orientovaného pedagogického výzkumu. Autoři ukáží některé metodologické inspirace, které budou dokumentovat na konkrétních nálezech z vlastního výzkumu.