Menu

Studie z dějin socialistického školství: “You have betrayed us for a little dirty money!” The Prague Spring as seen by primary school teachers („Za pár „šupů“ jste zradila!“ Pražské jaro pohledem učitelů základních škol)

2.12.2017 - Zprávy

Abstract:

This study focuses on the everyday operation of primary schools in Czechoslovakia during the so-called Prague Spring and the subsequent communist political clampdown after the invasion by the Warsaw Pact forces. The authors focus primarily on the experiences of teachers, how events in this complex period affected their professional lives, and how the renewal of totalitarian power was reflected in their work. The research is based on oral history as a method which enabled us to acquire unique knowledge concerning the work and life of teachers in the period under study. Findings from extensive archival research are also an important part of the research. These show that during the Prague Spring, as in Czechoslovak society as a whole, the socio-political climate in primary schools relaxed and communist power weakened, as reflected both in school operation and in-class instruction. After the Warsaw Pact invasion in August 1968, the regime became stricter again in schools and elsewhere (similar to before the onset of the Prague Spring). This was manifested especially in the constant control of teachers’ activities during the Prague Spring, in their persecution, and through the increasing emphasis on ideological aspects of teacher training and pupil formation through instruction.

More information (full text) is available at the following website: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00309230.2017.1394884

Abstrakt:

Studie se zaměřuje na každodennost základních škol v Československu v období tzv. pražského jara a následného utužování komunistického režimu po invazi vojsk Varšavské smlouvy. Autoři se soustředí zejména na učitele a zejména pak na to, jak události tohoto složitého období zasáhly do jejich profesního života a jak se v práci učitelů projevilo opětovné prosazování totalitní moci. Text vychází z výzkumu realizovaného na základě metody orální historie a studia archivních pramenů. Výsledky ukazují, že podobně jako v celé československé společnosti tak i v prostředí základních škol se během pražského jara projevilo uvolnění společensko-politického klimatu a oslabení vlivu komunistické moci, a to jak v chodu školy, tak přímo ve výuce. Po srpnové invazi vojsk Varšavské smlouvy došlo i ve školách k opětovnému výraznému utužení režimu. To se projevovalo zejména v důsledném prověřování činnosti učitelů v období pražského jara, jejich perzekvováním a zesílením důrazu na ideologickou stránku přípravy učitelů i výchovy žáků ve výuce.