Menu

Nový výzkumný projekt v roce 2010

20.3.2010 - Další výzkumné a rozvojové aktivity

V roce 2010 řeším nový projekt s názvem Studium na Filozofické fakultě MU v éře elektronických médií pohledem studentů (Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity).

Projekt si klade za cíl poznat proces učení současné generace studentů na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, přičemž se zaměří na využívání různých prostředků informačních a komunikačních technologií při studiu. Projekt se bude snažit identifikovat motivy studentů pro využívání nebo nevyužívání těchto prostředků včetně konkrétních způsobů používání ICT při studiu. Výzkum se zaměří rovněž na to, jaké učební zdroje využívají studenti při studiu, které z nich preferují a proč. Pozornost bude věnována rovněž otázce, jaká očekávání spojují studenti s e-learningem na FF MU. Výzkum se přitom nebude omezovat pouze na využívání fakultních nebo univerzitních výukových systémů, ale bude se snažit odhalit, jakou roli při studiu hrají sociální sítě, odborné komunity, případně nové technologie umožňující sdílení (výukového) obsahu na internetu (např. výzkumné zprávy nebo studie, elektronická skripta aj.). Projekt svým zaměřením navazuje na výzkum s názvem Pedagogické a didaktické otázky e-learningu ve výuce na Filozofické fakultě MU realizovaný v roce 2008 (řešitelé J. Zounek, R. Švaříček), který byl podpořen Grantovým fondem děkana FF MU a mapoval využívání ICT z pohledu pedagogů.